hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
hosting servers box banner web hosting logo
hosting plan ico 1 Light Blue
 • Tárhely: 50 Mb
 • Domain: 1 db
 • E-mail cím: 3 db
 • Vírus- és spamszűrés:Igen
 • Adatbázis:nincs
 • Havi díj:600 Ft
hosting plan ico 2 Sky Blue
 • Tárhely: 1 Gb
 • Domain: 1 db
 • E-mail cím: 10 db
 • Vírus- és spamszűrés:Igen
 • Adatbázis:1 db
 • Havi díj:1200 Ft
hosting plan ico 3 Deep Blue
 • Tárhely: 3 Gb
 • Domain: 3 db
 • E-mail cím: korlátlan
 • Vírus- és spamszűrés:Igen
 • Adatbázis:5 db
 • Havi díj:2200 Ft


bottom of hosting header
website hosting main area top

Domain név kereső

Ügyfélszolgálat

E-mail:support@bluehosting.hu

Telefon: +36-94-510-850 

Ügyfeleink adatainak biztonságáról az
Adatmegőrző

gondoskodik.

Belépés

Belépés az előfizetői oldalakra

[ Ügyfélkapu ]
[PHPMyadmin]
[Webmail]

Partnereink

Dinner Ticket étterem

 

 

HungaroPass

Keresés az oldalon

Általános Szerződési Feltételek
Tartalomjegyzék
Általános Szerződési Feltételek
1. számú melléklet
Minden oldal

1.A szolgáltatás tárgya:

 A Szolgáltató a Megrendelő részére a Megrendelésben meghatározott webtárhely szolgáltatásokat biztosítja, amely után a Megrendelő havidíjat vagy éves díjat köteles fizetni. A szolgáltatási csomagok részletes ismertetését illetve azok díjszabását az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

2.A megrendelő által választott szolgáltatási csomagok:   

        Díjcsomag:
        Előfizetési időtartam: Egy éves
        Fizetési mód:
        Fizetési gyakoriság:
        Fizetendő:
        Domain név:

3.A szolgáltatás feltételei

a) A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás a megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül teljes körűen működőképes.
b) A szolgáltató ingyenes ügyfélszolgálati szolgáltatást biztosít a megrendelőnek a szerződés időtartama alatt.
c) A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozólag 99.5% rendelkezésre állást biztosít az adott év 365(366) napjára vonatkozóan, amely éves szinten maximum 43.8 (43.92) óra szolgáltatás kiesést jelent. A rendelkezésre állási időbe a tervszerű karbantartások ideje nem tartozik bele. A karbantartások időpontjáról a Szolgáltató a Megrendelőt előre tájékoztatja.
d) A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli (1992. LXIII. Tv.) , ezeket másnak tovább nem adja.
e) A Szolgáltató nem felelős a szerverén elhelyezett dokumentumok tartalmáért.
f) A felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződés tárgyát képező szolgáltatás működésével kapcsolatban hibajelenség, illetve minőségi kifogás merülne fel, abban az esetben az észleléstől számított legrövidebb időn belül a Megrendelő azt a Szolgáltató részére a hibajelenség, minőségi kifogás legfontosabb jellemzőivel e-mailben, vagy egyéb, utólag ellenőrizhető módon jelzi. A jelzés megérkezését követően a Szolgáltató köteles a lehető legrövidebb időn belül a hibajelenséget, illetőleg minőségi kifogást megvizsgálni, és azt kijavítani, illetve ezzel kapcsolatosan a Megrendelő részére e-mailben, vagy egyéb utólag ellenőrizhető módon visszajelezni. Amennyiben a hibajelenség, illetve a minőségi kifogás rövid úton nem kijavítható, abban az esetben a Szolgáltató köteles ennek okát a Megrendelő részére visszajelezni, illetve ezzel egyidejűleg megadni azt a határidőt, amely alatt a hibajelenség, illetőleg a minőségi kifogás megszüntethető. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató fenti visszajelzését nem tartja elfogadhatónak, abban az esetben a felek kötelesek az üggyel kapcsolatban személyesen egyeztetni. Ha ez az egyeztetés nem vezet eredményre, illetve amennyiben a hibajelenség vagy minőségi kifogás olyan súlyos, hogy következtében a szolgáltatás lehetetlenné válik, illetve tartósan annyira gyenge minőségű, ami a lehetetlenné válással egyenértékű, abban az esetben a Megrendelő jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni.
g) A Megrendelő köteles a szolgáltatást törvényes és jogszerű célokra, az Internetes társadalom szabályainak megfelelően használni. Tilos a szolgáltatást rágalmazás, uszítás, közszeméremsértés és egyéb törvénybe ütköző célra felhasználni. Tilos továbbá bármely, az Interneten lévő gép erőforrásainak indokolatlan leterhelése, biztonsági hibáinak kihasználása. Ilyen esetekben a Szolgáltatónak joga van a szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetni.
h) Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.
i) Megrendelő nem jogosult a jelen szolgáltatást semmilyen módon továbbadni, az így okozott kárért felelős. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.
j) Megrendelő abban az esetben jogosult kár- vagy egyéb igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben a szolgáltatás meghibásodásából eredően, amennyiben a Szolgáltató felelőssége kétséget kizáróan bizonyítható.

4.A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

a) A Megrendelő a szolgáltatásért a Szolgáltató díjszabásában foglalt havidíjat vagy éves díjat fizet a szolgáltató számlája alapján. Az előfizetési díjak minden év elején a  KSH által előző évre közzétett árindex változás mértékével módosulnak, az előfizető megfelelő tájékoztatása mellett.
b) A Szolgáltató a havidíjat tárgy hónap 20. napjáig az éves díjat a szolgáltatás megkezdésétől számlázza. A Megrendelő köteles a havidíjat, vagy az éves díjat 8 munkanapon belül a Szolgáltatónak befizetni.
c) A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást ideiglenesen korlátozni, illetve megszüntetni, a mindenkori késedelmi kamatot felszámítani.
d) A Szolgáltató a korlátozást követően a szolgáltatás ismételt aktiválásáért alkalmanként 5000 Ft adminisztrációs díjat számít fel.
e) A befizetés elmulasztásával az előfizetői jogviszony nem szűnik meg automatikusan, a havi díjak az előfizetői szerződés felmondásáig számlázásra kerülnek.
f) Az aktuális díjszabás folyamatosan megtekinthető a http://www.bluehosting.hu Internet címen.
g) A Szolgáltatónak jogában áll a díjakat egyoldalúan módosítani, erről a Megrendelőt köteles egy hónappal a módosítás előtt értesíteni.

5.A Szerződés időtartama, felmondása, egyebek

a) A jelen szerződés határozott időre szól, időtartama 1 év. A határozott időtartamra létrejött Szerződés a határozott időtartam lejártakor automatikusan határozatlan idejű szerződéssé alakul át az Előfizető külön értesítése nélkül.
b) A szerződést mindkét fél indoklás nélkül jogosult felmondani a hónap utolsó napjával.
c) A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató kétszeri írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 3/g pontban foglalt tiltott tevékenységre utaló bármilyen jelet észlel.
d) A szerződés felmondása a Megrendelőt nem mentesíti a felmondás napjáig keletkezett fizetési kötelezettségek alól.
e) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
f) Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész szerződés nem válik érvénytelenné.
g) Felek bármifajta jogvita esetén kikötik a Szombathelyi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni. Módosítás dátuma: 2010. szeptember 06. hétfő, 20:22
 


website hosting main area bottom

(c) Blue System Kft. 1993-2014 Minden jog fenntartva!
webhosting,webtárhely,reklámmentes,webtárhely szolgáltatás, webhosting szolgáltatás,joomla hosting,domain regisztráció,domain bejegyzés,dinamikus tárhely,mysql,postgresql,php,perl,ruby on rails

Támogatja a Joomla!. Valid XHTML and CSS. Designed by: ThemZa Free Joomla Templates.